نقش الگوهای شبیه سازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها ی عمرانی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا ویژگیهای عمده الگوها معرفی می شود. سپس عواملی مورد بحث قرار می گیرند که وجود آنها نیاز به یک الگو در مطالعه اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی را اجباری می کند و با این فرض که کاربرد الگو مناسب و سودمند باشد را هنمودهائی برای شروع کا رداده می شود.
بعد از تشریح مختصر خط مشی ای که در نتیجه آن تصمیم گرفته می شود ادامه کار در کاربرد الگو مفید است یا نه‘رئوس مطالب الگو سازی آورده می شود و در ادامه کاربرد الگوها در تحلیل سیاستهای پیچیده و اشکال ممکن نتایج این تحلیل نشان داده می شود و بالاخره ‘ شرح مختصری درباره امکان پیشرفتهای ممکن در روش الگو سازی درارزیابی اثرات زیست محیطی داده می شود.