دوره و شماره: دوره 24، شماره 21 - شماره پیاپی 1089، تابستان 1377 (محیط شناسی) 
3. بررسی جذب فلزات سنگین توسط خاک اره

دکتر غلامرضا نبی؛ مهندس حسین فاضلی پیشه


6. مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان