گزارش تحلیل بر خطوط آبرسانی مجتمع های روستائی

نویسنده

چکیده

برای داشتن یک محیط پاک و مردمی سالم در اجتماعات روستائی‘ باید آبی سالم و در فاصله نزدیک دردسترس روستاییان قرار دهیم. هر چه تعداد روستاها ی یک طرح جامع آبرسانی بیشتر شود‘ به طور کلی‘ می توان از مهندسین واجد شرایط مطلوبتری برای طرح‘ اجرا و بهره برداری از این طرحها بهره گرفت و طبیعتا آبی با کیفیت بهتر و با قیمتی مناسبتر تولید نمود.
حدود 180 مجتمع روستایی مورد مطالعه قرار گرفت وحدود 72 پرسشنامه به دست محقق رسید که مورد تجزیه و آماری برای تعیین معیارهای طراحی و خصوصیات طرحها قرار گرفت یکی از معیارها ‘ قیمت تمام شده آب و هزینه سرانه سرمایه گذاری بود.
این مطالعه نشان داد که باید برای تولید آبی با قیمت مطلوب درهر مجتمع؛ تعداد مناسب روستاها با دقت تعیین گردد زیرا با افزایش تعداد روستاهای هر مجتمع طول خطوط آبرسانی هم افزایش می یابد بعلاوه هر چه روستاها افزایش یافته انتخاب منبع آب به طرف منابع سطحی گرایش نشان می دهد و بر عکس در طرحهای مجتمع کوچکتر ‘ چاه به عنوان منبع تأمین کننده آب حرف اول را زده است.

کلیدواژه‌ها