بررسی جذب فلزات سنگین توسط خاک اره

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه جذب یونهای فلزاتzn(11) cd(11),cr(111),Ni(11),pb(11) توسط خاک اره در راکتور ناپیوسته بررسی شد. در این روش جذب سریعا صورت گرفت و در طی مدت نیم ساعت نیز تعادل برقرار گردید. عواملی مثل نوع فلز مورد نظر‘ غلظت اولیه آنها و pH محلول در میزان جذب مؤثر بودند و در pH پایین تر از 3 میزان جذب کم بود. با افزایش غلظت اولیه‘ میزان جذب نیزافزایش یافت و پدیده جذب با ایزوترم جذب سطحی فرندلیچ بیان گردید که این مدل به خوبی با داده های آزمایش مطابقت داشت. جهت انجام آزمایش بر روی خاک اره پیش تصفیه هایی انجام گردید. که بهترین آن توسط Na oH انجام شد و موجب افزایش جذب گردید که در مقایسه با کربن فعال قابل ملاحظه بود. در پایان نیز جهت کاربردی تر کردن این روش‘ آزمایش ستون با پساب ساختگی و آب شستشوی مراحل آب نیکل کاری انجام شد.

کلیدواژه‌ها