صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

نویسنده

چکیده

صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگیهای توسعه مدارانه خود‘ بخش مهمی از فعالیتهای تولیدی را در دو جهان «پیشرفته» و «روبه رشد» به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور‘ نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. از سوی دیگر ‘ درخلال 15 سال گذشته ‘ ملاحظات زیست محیطی و شاخصهای توسعه پایدار‘ همانند سایر صنایع؛ بر این صنعت نیز مترتب شده است . در این مقاله ضمن شناخت ویژگیهای صنعت توریسم‘ چارچوب مدیریتی پویا برای رشد و توسعه این صنعت در بستر توسعه پایدار بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها