حل دقیق معادله انتقال و انتشار جرم در آبهای زیرزمینی با استفاده از روش تلفیق پتروف وگالرکین

نویسنده

چکیده

به منظور حل معادلات چند بعدی انتقال و انتشار‘ روش تلفیق شده از پتروف و گالرکین توسط نیومن پیشنهاد گردید. از روش مذکور برای حل عددی شبکه های تودر تو به منظور محاسبه توابع وزنی از حل عددی استفاده می شود. کاربرد عددی روش مورد نظر بینانگر این نکته است که در اعداد پکلت کوچک بین پاسخهای تحلیلی و عددی سازگار ی مناسبی وجود دارد.وقتی که عدد پکلت افزایش می یابد ومتعاقب آن انتقال نسبت به انتشار غالب می شود نتایج به دست آمده بیانگر نوساناتی در نیمرخ عمودی غلظت و یا تآخیر بین پاسخ تحلیلی و پاسخ عددی می باشد. خود نوسانات تابعی از عدد پکلت و عدد کورانت هستند . پاسخهای دقیق هنگامی به دست می آید که برای اعداد پکلت تا 50‘ عدد کورانت برابر یک باشد. برای اعداد بزرگتر از 50 پاسخ عددی نسبت به پاسخ تحلیلی دارای تأخیر است. در سایر اعداد کورانت حداکثر عدد پلکت برای دستیابی به پاسخ پایدار به سرعت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها