روش جدید تخمین آلودگی صوتی جاده ها با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی

نویسنده

چکیده

آثار منفی سر وصدای مزاحم یا آلودگی صوتی (Noise pollution) روی انسانها بر کسی پوشیده نیست. نحوه تأثیر آلودگی صوتی بر محیط اطراف و روشهای محاسبه و برآورد آن از اهمیت خاصی برخوردار است . در این مقاله نقش و اهمیت عوامل آب و هوایی مانند درجه حرارت و باد در اندازه گیری میزان آلودگی و تأثیر شگرف شرایط آب وهوایی‘ بر میزان آلودگی صوتی در فضاهای اطراف جاده ها تبیین گردیده است.
در روشهای قبلی اندازه گیری میزان سر و صدا ‘ عوامل محیطی را مورد نظر قرار نمی دادند. در این مقاله روشی جدید با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی برای تصحیح و بر اورد میزان آلودگی صوتی در اطراف جاده ها توضیح داده شده است. این روش هم اکنون برای محاسبه میزان سر وصدا پیرامون شبکه راههای کشور فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها