پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان

نویسندگان

چکیده

هدف تعیین پراکنش سرخدار معمولی و ارزیابی تنوع زیستی رستنی های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان است. بدین منظور یک قطعه نمونه به شکل لوزی و به مساحت نیم هکتار در هررویشگاه بطور انتخابی پیاده شد. در هر قطعه نمونه‘ نوع گونه ها ی چوبی وفراوانی آنها بررسی گردید. داده ها ی برداشت شده از هر رویشگاه بطور جداگانه وارد کامپیوتر شد.
برای ارزیابی شاخص های تنوع زیستی (شاخص سیمپسون‘ تابع شانون-وینر و شاخص بریلوین) و یکنواختی آنها درهر رویشگاه از برنامه کامپیوتر Divers استفاده گردید. همچنین شاخص های غنای مارگالف ومنهینیک نیز برای هر رویشگاه محاسبه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که رویشگاههای شماره یک (از مری حویق- تالش) ‘ شماره 2 (گنجه شوخ حویق - تالش) ‘ شماره 4 (دزدی قلعه خطبه سرا- تالش) و شماره 8 (قلعه رودخان- فومن) بیشترین تنوع زیستی را دارند در حالی که رویشگاههای شماره 9 (ویسرود امامزاده-شفت) ‘ شماره 13 (میانرو-سیاهکل) و 15 (جله گوله تماشاکوه- رودسر) کمترین ارزش تنوع زیستی را داشتند.

کلیدواژه‌ها