دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1401، صفحه 125-278