پیش‌بینی غلظت آلاینده‌های خروجی از دودکش صنایع غرب بندرعباس در شرایط وارونگی دمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، جزیره کیش، ایران

2 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در غرب بندرعباس، نخست وارونگی‌های دمایی اتفاق افتاده طی سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از داده‌های رادیو سوند استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل ایرمود غلظت ذرات معلق (PM2.5 - 10)، گازهای دی‌اکسیدگوگرد، مونوکسیدکربن و اُزُن خروجی از 60 دودکش برای روزهای وارونگی در شعاع 20کیلومتری پیش‌بینی شد. نتایج نشان داد بیشترین وارونگی در دی‌ و بهمن به‌ترتیب با 28 و 26 روز در ماه و کمترین وارونگی با 11 و 13 روز در مرداد و تیر بود. کمترین ارتفاع پایه لایه وارونگی نیز مربوط به دی‌ و بهمن به‌ترتیب با 10 و 13 متر و بیشترین ارتفاع با 408 متر در شهریور بود. میانگین سالانه وارونگی‌ها 8/250 روز در سال بوده که 4/157 مورد از نوع تابشی و 4/93 مورد فرونشینی بوده است. مدل ایرمود نشان داد غلظت ذرات معلق (PM2.5)، دی‌اکسیدگوگرد و ازن بیشتر از استاندارد بود، اما ذرات معلق (PM10) و مونوکسیدکربن کمتر از حد استاندارد بود. بادهای جنوب‌شرقی مهم‌ترین پارامتر در پراکنش آلاینده‌ها بوده که باعث شده ستون دود بادبزنی به سمت شمال‌غربی انتقال یابد. پیش‌بینی پراکنش آلاینده‌ها می‌تواند در تدوین مدیریت راهبردی در حفاظت محیط‌زیست و توسعه پایدار مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها