دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آبان 1401، صفحه 279-437