دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 440-596