بررسی انتشار گازهای گلخانه ‏ای حاوی فلوئور در ایران - راهکارهای پیشنهادی کاهش برای استفاده در سیاست‏های توسعه ‏ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی منابع تولید گازهای گلخانه ‏ای فلوئوردار، تهیه موجودی اولیه انتشار و ارزیابی ظرفیت‏های موردنیاز برای احصاء این گازها در فهرست موجودی گازهای گلخانه ‏ای کشور به منظور برنامه ‏ریزی اقدامات تغییر اقلیم در ایران ذیل پروژه پایداری اقلیم سازمان ملل متحد می‏باشد. مرحله اول شناسایی منابع اصلی انتشار آلاینده‏ ها توسط گازهای گلخان ه‏ای مذکور و جمع ‏آوری اطلاعات لازم و مرحله دوم تخمین میزان تولید و مصرف این گازها در کشور است. بر حسب اینکه چه نوع اطلاعاتی اعم از واردات، میزان تولید و مصرف این گازها و یا اطلاعات فروش دستگاه‏های تولیدکننده این گازها به صورت جداگانه در اختیار باشد، از یکی از روش‏های سطح یک یا سطح دو برای محاسبه میزان انتشار استفاده شده است. مقدار انتشار این گازها در سال 2019، 3/62 میلیون تن معادل دی ‏اکسیدکربن برای گازهای هیدروفلوئورکربن‏، 180 گیگاگرم معادل دی ‏اکسیدکربن برای گاز هگزا فلوراید گوگرد و 1130 گیگاگرم معادل دی ‏اکسیدکربن برای گازهای پرفلوئورکربن‏ براورد شد. تخمین میزان انتشار گاز تری فلوئورید نیتروژن با اطلاعات موجود امکان‏پذیر نبود. در مرحله آخر راهکارهایی برای کاهش انتشار این گازها ارائه شده تا در سیاست‏های توسعه ‏ای کشور در تغییر انتشارات در آینده لحاظ شود. دستاورد اصلی این تحقیق توانمندسازی کشور برای احصاء این گازهای جدید گلخانه ‏ای می‏باشد.

کلیدواژه‌ها