کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 445-459

10.22059/jes.2019.203231.1007206

مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری


پیاده سازی مدل اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 109-122

10.22059/jes.2012.29153

حسین نصیری؛ سیدکاظم علوی پناه؛ حمیدرضا متین فر؛ علی عزیزی؛ محمد حمزه


توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-12

10.22059/jes.2012.29095

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا


آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 28، شماره 30، دی 1381

مهندس جلیل سرهنگ زاده؛ دکتر مجید مخدوم