مکانیابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیائی

نویسندگان

چکیده

چکیده
توجه به مسئلة مکان یابی برای استقرار صنایع برای پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنة سرزمین (مخدوم 1378)،یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی وهمچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با دقت و توجه به این موضوع، مکان یابی برای استقرار صنایع در استان قم در مقیاس 1:250000 و باروش تجزیه وتحلیل سیستمی به انجام رسید. به این منظور منابع زیست محیطی در دو دسته شامل منابع اکولوژیک و اقتصادی، اجتماعی مورد شناسایی،تجزیه وتحلیل وجمع بندی قرار گرفتند.روش عملی انجام این مورد به این صورت بود که کلیه نقشه های منابع پس از اسکن شدن ، در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)رقومی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل وجمع بندی (طبقه بندی) قرار گرفتند. بعد از آن ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین بر حسب هدف مورد نظر با توجه به مدل 3 طبقه ای تدوین شده ، بعد از روی هم اندازی لایه های اطلاعاتی در GIS انجام شد که در نتیجه پس از حذف‌مناطق حفاظت شده ،کاربری های فعلی سرزمین و... 17 پهنه در چهار بخش سیاسی استان، در 2 طبقه مناسب و نسبتاً مناسب شناسایی گردید. توزیع این پهنه ها شامل 7 پهنه در بخش نوفل لوشاتو با مساحت19964 هکتار،5 پهنه در بخش مرکزی با مساحت25603 هکتار،3 پهنه در بخش جعفرآباد با مساحت9217 هکتار و2 پهنه در بخش خلجستان با مساحت 1180 هکتارمی باشد. در نهایت اولویت بندی این پهنه ها با توجه به مشخصه های اقتصادی، اجتماعی نقشه سازی شده در GISبه صورت کمی انجام گردید که در نتیجه یک پهنه در بخش جعفرآباد به عنوان بهترین مکان وپهنه های دیگر در اولویت های بعدی قرار گرفتند. می توان گفت که ،پس از انجام این تحقیق که جنبه تجربی داشته، نوعی مدل و یا تئوری در زمینه مکان یابی برای استقرار صنایع تدوین گردیده که از این پس نه تنها از اصول و مبانی نظری و عملی آن می توان در مکانیابی استقرار صنایع در سایر نقاط استفاده کرد بلکه، ‌در تدوین روش و مدل، برای مکان یابی دیگر کاربری ها نیز کاربرد فراوان دارد.

کلیدواژه‌ها