دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، مرداد 1361 
توسعه صنعتی و حفاظت بیوسفر

هنریک مجنونیان؛ الکساندر-وینوگرادف