دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، تابستان 1361 
12. توسعه صنعتی و حفاظت بیوسفر

هنریک مجنونیان؛ الکساندر-وینوگرادف