روشهای مدیریت تالابها و پرندگان آبزی

نویسنده

چکیده

از زمانی پیشتر از این‘ ضرورت اجرای مدیریت صحیح د راغلب مناطق حفاظت شده و تالابی ایران ونیز فقدان تجربیاتی علمی در این زمینه‘ جمع آوری‘ تنظیم و تدوین مطالبی چند در این مقوله را ایجاب می نمود . اینک فرصتی بدست آمده تا مقاله حاضر تهیه و تنظیم و ارائه گردد. انتظار می رود‘ این نوشته سرآغازی برای برخورد با موضوع باشد. و درارتباط با اعمال و ارتقاء سطح مدیریت صحیح در مناطق حفاظت شده و تالابی ایران‘ موجب ارائه پیشنهادات علمی و عملی از جانب اساتید فن و علاقمندان موضوع گردد. تا آنچه که تاکنون عملکردی بر آن متصور نبوده و یا صورت نگرفته است مطرح شود.
در مقاله سعی شده است تا روشهای علمی و نتایج حاصل از اعمال مدیریتها در کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله نیز پیشنهاداتی بمنظور امکان اجرای شکلی از مدیریت که با تالابها و مردابهای ایران سازگار می باشد ‘ ارائه شده است.
در این مقاله هدف و تشکیلات لازم جهت مدیریت باختصار مورد بحث قرار گرفته ولی بر سایر موارد تأکید بیشتری شده است. و پازدن بوته ودرختان درون آبها‘ کنترل گیاهان آبزی ‘ ایجاد مکانهای شناور برای لانه سازی و تولید مثل پرندگان آبزی ‘ مهاجر و آبزی ‘ بر اساس روشها و نتایج حاصل از پروژه های اجرائی ‘ در کشورهای دانمارک‘ سوئد‘ انگلستان و ایران‘ بهمراه نکاتی چند درزمینه استفاده چند جانبه از مردابها و دریاچه ها و نگرشی کوتاه بر وضعیت تالابی ایران در این مختصر آورده شده است.