مسائل مربوط به شناسایی و ارزیابی فوائد زیست محیطی جنگلها

نویسنده

چکیده

در پیش گفتار این مقاله نامبردگان هدف اولیه کوشش خود را بر پایه تعیین هدفهای اندازه گیری جنگلهای ملی‘برآورد تولیدات و مصارف جنگلها جهت استفاده در تنظیم سیاستهای جنگلهای ملی قرار داده اند‘ بهمین جهت از سالها پیش موضوع فوائد زیست محیطی جنگلها را که در گذشته بعنوان فواید غیر مستقیم نامیده می شدند. دربرنامه کارخود منظور داشته اند. تأکید محققین این بررسی بر این است که برنامه ریزی جنگلها در آینده بایستی براساس شناسایی فوائد فوق و تا حد امکان ارزیابی کمی آنها استوار باشد.بعبارت دیگر هر گونه مطالعه ای که د رمورد چوب و نوسانات آن درآینده بعنوان تولیدجنگل انجام گیرد بایستی بطور کامل بتواند نسبت به پیش بینی عرضه وتقاضای خدمات زیست محیطی همانند محصولات جنگلی عمل نماید. این برداشت از تولیدات جنگل اساس تفکر ما را در ارزیابی تشکیل می دهد که در این مقاله بعنوان مفهوم تولید منطقه بیان شده است. موضوع قابل ذکر دیگری که مورد تأکید واقع شده اینست که این مقاله در شرایط محدود زمانی قبل از نضج گیری کوشش گروهی نامبردگان برای رسیدن بیک سیستم ارزشیابی جنگل به عنوان استفاده چند جانبه نوشته شده است. تردیدی در این مورد وجود ندارد که کار در راستای عمل صحیح و منطقی قرار گرفته و انجام می گیرد هر چند که بینش و بصیرت فعلی‘ در این مورد اجازه نمی دهد که مساله بصورت عمیقتری فرموله شود.