مقایسه چند گونه گیاه مرتعی از نظر تولید و بعضی خصوصیات بتانیکی در شرایط آب وهوایی مشهد

نویسنده

چکیده

مطالعات منتشر شده در زمینه مراتع و گیاهان مرتعی در ایران و بویژه در استان خراسان بسیار اندک می باشد. البته منابعی در زمینه های مختلف از جمله پراکنش جغرافیایی گونه های بخصوص (1و2) ‘ یا ارزش غذایی بعضی گونه ها (3) و یامسائل مربوط به مناطق خاصی از کشور (4) بطور پراکنده موجود دارد. نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ونیزگزارشات سازمان خواروبار کشاورزی جهانی روی مراتع ایران سهم بسزایی در این مهم داشته است ولی این گزارشات اغلب بر اساس اطلاعات پراکنده ای است که در منطقه خاصی گرد آوری شده وقابل تعمیم برای سایر مناطق نمی باشد. با توجه به وسعت بسیار زیاد مراتع ایران ووابستگی زیادی که دامداری سنتی مابه این منبع طبیعی دارد ونیز با توجه به تنوع آب وهوایی ایران‘ بنظر می رسد مطالعه سازگاری گونه های مختلف مرتعی در مناطق مختلف ایران از اولویت خاصی برخوردار باشد. در این مجموعه میزان تولید و سازگاری چندگونه گیاه مرتعی مهم در شرایط آب وهوایی مشهد بررسی شده است.