بررسی امکان توسعه گیاهان مرتعی در منطقه ورامین

نویسنده

چکیده

با توجه به ضعیف بودن مراتع و کمبود علوفه جهت تأمین احتیاجات دامی‘ مخصوصا د رمنطقه ورامین و بادر نظر گرفتن این نکته که دامداران منطقه همه ساله جهت تأمین علوفه دام خود‘ با مشکلات زیادی روبرو هستند و از طرفی کمبودآب‘ شوری زمین وحرارت زیاد تابستان در این منطقه ‘که منطقه ای است نیمه کویری و عامل محدود کننده رشد گیاهان مرتعی می باشد. پس از مطالعات لازم ده گونه مختلف از گیاهان مرتعی را انتخاب و سازگاری آنها را در منطقه ورامین مورد مطالعه قرار دادیم‘ و پس از سه سال مطالعه نتایجی بدست آمد. گیاهان مورد بررسی عبارتند از:
1-Atriplex canescens janes
2- Atriplex spinosa D.Dietr
3- Atriplex verruciferm M.B
4- Agropyron elongatum (Host) Beuv
5- Digitaria smittii
6-Aeluropus littoralis parl
7- Elymus Canadensis linn.
8- cynodon dactyon pers
9- Ephedra nevadensis s.wats
10- kochia sp.
این گیاهان بدو صورت مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته اند:یکسری در کیسه های پلاستیکی کاشته شده‘ و بعد بزمین اصلی منتقل شده اند و سری دوم مستقیما در زمین اصلی کاشته شده و پس از کشت فقط یک یا دوبا رآبیاری شده اند و مطالعه بر روی درجه سازگاری این گیاهان با منطقه سه سال متوالی ادامه داشت. نتایج بدست آمده در عرض این سه سال نشان داد که درشرایط خاص آب وهوایی ورامین از بین ده گیاه انتخاب شده‘ در درجه اول Atriplex canescens می تواند با این منطقه بدون آبیاری سازگاری پیدا نموده‘ و بخوبی رشد نماید و پس از سه سال که از کشت آن می گذرد سازگاری خود را تقریبا باثبات رسانیده وهمه ساله مقدار زیادی بذر تولید نموده است . از گیاهان دیگر که تا اندازه ای نسبت به این منطقه سازگاری داشته اند می توان Agriotron elongatum و Elymus Canadensis را نام برد.