زباله دانهای عمومی با انبارهای موقت جهت جمع آوری زباله های شهری

نویسنده

چکیده

تشکیل مراکز عمومی جمع آوری زباله بعلت عدم وجود ماشین آلات کافی‘ متعادل نمودن شبکه جمع آوری و دربعضی ا زموارد کافی نبودن مقدار زباله د راغلب شهرهای کشور ما مرسوم است . درشهر تهران همچون اغلب شهرهای کشور ما مرسوم است. درشهر تهران همچون اغلب شهرهای کشور مسئله جمع آوری زباله بخصوص عدم مکان معین و روش صحیح جهت ایجاد جایگاههای موقت زباله بحدی موجب ناراحتی مردم و مقامات شهرداری شده است که از نظر اقتصادی و بهداشتی یکی از مسائل مهم شهری شده است که از نظر اقتصادی و بهداشتی یکی از مسائل مهم شهری بشمار می رود. علیهذا با توجه بعدم بهداشتی بودن جایگاههای موقت و مشکلاتی که همواره گریبانگیر رفتگران زحمتکش شهرداری بوده و با توجه بصرف میلیونها تومان که سالیانه تنها صرف هزینه پرسنل و حمل ونقل زباله اغلب شهرهای کشور می شود تصمیم بر آن شد تا با ارائه پیشنهاداتی در زمینه ایجاد جایگاه موقت بتوان تا حدود یاین مشکل را کاهش داده و کمکی در امر بهداشت عمومی و صرفه جویی در هزینه حمل ونقل زباله های شهری بعمل آورد. مسائل دفع و یا استفاده از زباله ها بطریق تهیه کود آلی کمپوست از یک سو و از سوی دیگر شبکه جمع آوری و حمل ونقل زباله از مسائل مهم دیگری است که بایستی با توجه بشرایط خاص منطقه همواره مورد مطالعه قرار گرفته و بمرحله اجرا گذاشته شود.
زباله دانهای عمومی یا انبارهای موقت زباله می توانند بفرمهای مختلف فلزی‘ چوبی ‘ آجری و یاسیمانی ساخته شده ودر محلهای بخصوصی که از نظر ساکنین محل و حمل کنندگان زباله قابل قبول باشد جایگزین گردند. انتخاب محل نصب و یا استقرار اینگونه محفظه ها بایستی بطریقی انجام گیرد که علاوه بر رعایت موازین بهداشتی از نظر جمع آوری و حمل و نقل برای ساکنین منازل و مؤسسات حمل کننده اشکالاتی بوجود نیاورد.
البته در صورتیکه بتوان زباله را مستقیم از منازل بمحل دفع انتقال داد. جنبه های بهداشتی بهتر وکاملتر رعایت می شود ولی این امر از طرفی بعلت کافی نبودن زباله در بعضی از اماکن و موسسات که احتیاج به زمان ماند بیشتری دارند و از طرف دیگر هزینه گزاف انتقال و نیازمندی به ماشین آلات ویژه حداقل دراغلب کشورهای خاورمیانه هنوز امکان پذیر نیست. بطور کلی اکثریت قریب باتفاق این کشورها حتی ازداشتن محلهای مطمئن بهداشتی جهت جمع آوری موقت زباله محروم هستند مخصوصا اینکه بعلت عدم وجود ماشین الات کافی نیاز مبرمی باین چنین اماکن دارند. بدین لحاظ دراکثر شهرها محلهایی مشاهده می شود که زباله چندین روز در حالت انتظار جهت حمل باقی مانده و مراکزی متعفن جهت ساکنین و عابرین منطقه ایجاد می نمایند .
استقرار انبار های موقت زباله علاوه بر مناطق مختلف مسکونی جهت جمع آوری زباله در مؤسسات خصوصی‘ کارخانجات‘ رستورانهای بزرگ و دیگر اماکن مشابه نیز مورد نیاز است . علیهذا بنا به اهمیت موضوع روشهای مختلف و متداول در بعضی از کشورهای آسیایی و اروپایی را جهت مقایسه و سنجش محاسن و معایب آنها مورد بحث قرار می دهد. نکته مهم در این است که انتخاب هر یک از اینگونه متدها بستگی کامل به موقعیت محلی و سایر عوامل محیطی واقتصادی هر منطقه دارد. لذا از توصیه مستقیم نسبت به استفاده از مدل مشخص و معینی چشم پوشی نموده و فقط متذکر می شود تا روشی انتخاب گردد که از طرفی بدست کارگران ایرانی ساخته شده و کاملا متناسب با شرایط محلی در منطقه باشد و از طرف دیگر در زمینه های بهداشتی‘ اقتصادی و کاربرد آن مطالعات اساسی بعمل آید.