دوره و شماره: دوره 14، شماره 14، اسفند 1365 
جدول عمر زنان و مردان جوامع شهری ایران در سال 1363

دکتر حسین ملک افضلی؛ دکتر محمود مجد آبادی فراهانی