دوره و شماره: دوره 14، شماره 14، زمستان 1365 
1. جدول عمر زنان و مردان جوامع شهری ایران در سال 1363

دکتر حسین ملک افضلی؛ دکتر محمود مجد آبادی فراهانی