نظریه جغرافیای زیستی جزیره و اهمیت آن در مدیریت و گزینش ذخایر طبیعی

نویسنده

چکیده

در این نوشته نظریه جغرافیای زیستی جزیره به طور خلاصه بیان گردیده و اهمیت توجه به پیشگویی های آن در رابطه با ذخایر طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است. ذخایری که دارای مساحت بیشتر بوده و نزدیک به یکدیگر باشند بهتر از ذخایر کوچک و دور از هم اند. تنوع گونه ای در ذخای بزرگ بیشتر از ذخایر کوچک بوده و با کاهش سطح جزیره نرخ انقراض گو نه افزایش می یابد. گونه ها یبزرگ جثه با سرعت بیشتری نسبت به گونه های کوچک رو به انقراض می روند. گونه های نادری که انتشار آنها به ذخیره کوچکی محدود شده باشد در معرض عوامل نابود کننده ای بمانند شیوع بیماریها و غیره قرارداشته و تشکیل جمعیت های دیگری از آنها در زیستگاههای مناسب ضروری است.
وضعیت گوزن زرد ایرانی به عنوان مثال در رابطه با مطالب ارائه شده مورد گفتگو قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها