بررسی اکولوژیک پرندگان دریائی جزیره شیدور

نویسنده

چکیده

مطالعه اکولوژیکی پرندگان در جزیره شیدور که مساحت آن حدود 95 هکتار است در فصل تولید مثل پرندگان دریائی انجام گرفته است . این جزیره که در حال حاضر غیر مسکونی است در عرض شمالی 48 26ْ و طول شرقی 25 53ْ بفاصله 5/1 کیلومتری شرق جزیره لاوان در خلیج فارس قرار دارد.
سنگ بستر جزیره از سنگهای مرجانی و آهکی بوده و در قسمتهای مختلف از سطح جزیره بوسیله شن پوشیده شده است. گسترش سنگ بستر در دریا‘ در قسمتهای مختلف متفاوت و در بعضی قسمتها تا فاصله 50 متر از جزیره در زیر آب مشاهده می گردد. جنس خاک بسیار سبک و تنها در قسمتهای مرکزی جزیره شنی لومی است . گیاهان موجود در جزیره شوردوست و مقاوم به کم آبی با حداکثر ارتفاع 1 متر می باشند. بادندگی سالیانه کمتر از 100 میلیمتر و گرما در فصول بهار و تابستان فوق العاده زیاد بوده بطوریکه حداکثر درجه حرارت و رطوبت نسبی ناشی از تبخیر آب دریا‘ در ماههای تیر ومرداد گزارش گردیده است. گرمی هوان در این ماهها در سایه‘ گاهی بیشتر از 45 درجه سانتیگراد می باشد.
4 گونه پرستوی دریائی که درجزیره تولید مثل می کنند همراه بیش از 10 گونه از پرندگان دیگر که در جزیره دیده شده و بعضی از آنها در همانجا نیز تولید مثل می کنند.
شناسائی گردیده است‘ پراکندگی و جمعیت پرستوهای دریائی مورد مطالعه قرار گرفته و مجموع پرندگان مشاهده شده در سطح جزیره در زمان بررسی حدود /38000 بوده است.

کلیدواژه‌ها