گزارشی از وجود مگسهای کراپسومیا مگاسفالا و گرایسومیاآلبیسپس (دوبالان: کالیفوریده) در شهرستانهای بندر عباس و میناب

نویسنده

چکیده

مگسهای جنس کرایسومیا که در خانواده کالیفوریده طبقه بندی می شوند دارای گونه های مختلفی هستندکه بانسان و حیوانات اهلی حمله کرده و ایجاد بیماری میاز می کنند. لارو گونه کرایسومیا بزیانا سبب ایجاد میازهای مهم انسانی در برخی از مناطق آسیائی است. گر چه بر اساس مطالعات جیمز دو گونه مگس کرایسومیا مگاسفالا و کرایسومیا آلبیسپس از منطقه پاله آرکتیک از جمله ایران گزارش شده است ولی هیچگونه اطلاعی در مورد محل صید مگسهای مزبور و حدود انتشار آن ها در ایران در دست نیست. در این مطالعه ضمن بررسی فون مگسهای مهم پزشکی استان هرمزگان دو گونه مگس کرایسومیا مگاسفالا و کرایسومیا آلبیسپس از شهرسانهای بندرعباس و میناب مشاهده گردیدند‘ که در تطبیق با نمونه ها ی موجود در موزه طبیعی لندن مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها