جدول عمر زنان و مردان جوامع شهری ایران در سال 1363

نویسندگان

چکیده

در این مقاله جداول عمر جمعیت شهری ایران برای زنان و مردان محاسبه شده است. اساس جداول بر اطلاعاتی قرارداد که در یک بررسی از ده درصد نمونه در سال 1363 از جمعیت شهری ایران بجز شهرهای تبریز‘ شیراز‘ اصفهان‘ تهران و ایلام بدست آمده است. نمونه ها بر اساس میزان مرگ ومیر اطفال زیر یکسال (TMR) در استانهای مختلف به سه گروه تقسیم شده اند. بمنظور تعیین اطلاعات درست و همچنین اجتناب از اشتباهاتی که در اثر سن جمعیت و سن مرگ رخ می دهد از سیستم لوژیت براس و استانداردآفریقایی – آسیایی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 779976 ازجنس مذکر و 746403 از جنس مؤنث می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که امید بزندگی در بدو تولد برای مردان و زنان بترتیب برابر 66و70 سال است. این ارقام بین 2/61 تا 7/68 سال برای مردان و از 68 تا 5/71 سال برای زنان در استان های مختلف تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها