مطالعه در بیولوژیک پشه های شهرستان میناب‘ استان هرمزگان(62-1363) 1- مشخصات لانه های لاروی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از روشهای بیولوژیکی و بهسازی محیط در امرمبارزه تلفیقی با پشه ها و بیماریهای منتقله بوسیله آنها مطالعاتی در زمینه خصوصیات لانه های لاروی این حشرات در شهرستان میناب طی سالهای 62-1363 صورت گرفت. در این بررسی از 2 دهستان این شهرستان حدود 6500 لارو پشه از لانه های لاروی گوناگون در طی 217 جمع آوری صید و بررسی گردیده و مشخصات اکولوژیکی محلهای تخمگذاری پشه های این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این برنامه 20 گونه پشه در 5 جنس تشخیص داده شد که هفت گونه متعلق به زیر خانواده آنوفیلنی و بقیه متعلق به زیر خانواده کولیسینی بوده اند. از میان لارو پشه های صید شده چهارگونها آنوفل استفنسی ‘ آنوفل فلوویاتیلیس‘ آنوفل دتالی و آنوفل سوپرپیکتوس بعلت دارا بوده نقش اساسی در انتقال بیماری مالاریا که در راس مسائل بهداشتی در این شهرستان قرار دارد و گونه هایی کولیکس ترای تنیورتکوس ‘ آادس کاسپیوس و آادس کابالوس بعلت امکان برقراری انتقال بیماریهای آربوویروسی در انسان و دام از نظر پزشکی حائز اهمیت فراوان می باشد.
بطور کلی در شهرستان میناب 15 نوع لانه لاروی مشاهده شده که هفت نوع آن از لانه های لاروی طبیعی و بقیه از نوع مصنوعی بوده اند. لانه های لاروی طبیعی شامل لانه های کنار رودخانه‘ مانداب‘ گودال چشمه‘ مرداب ‘ چمنزار و نهر که بترتیب 7/15‘4/13‘9/8‘3/5‘3/1‘9/0‘4/0 درصد وم لانه ها ی لاروی مصنوعی شامل جویهای کشاورزی‘ کانالهای اصلی و فرعی شبکه آبیاری سر استقلال ‘ حوض‘ آبهای پای نخلیات‘نشت آب ‘ چاه ‘ نهرهای نخلیات وزه آب بوده اند که بترتیب 9/4‘1/3‘7/2‘2/2‘3/1‘3/1‘4/0 درصد لانه ها لاروی منطقه را شامل میشده اند. مشخصات لانه های لاروی هر گونه بطور جداگانه و پراکندگی مکانی آنها در سطح شهرستان در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها