پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده لزوم طبقه بندی – مشکلات مدیریت

نویسنده

چکیده

با تجزیه و تحلیل اهداف حفاظت می توان مناطق را از نظر مدیریت طبقه بندی نمود. طبقه بندی مناطق این امکان را بوجود می آورد که تمامی پارکهای ملی و مناطق حفاظت همپایه در سطح جهان تحت مدیریت مناسب و همسانی قرار گیرند. طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی که بیش از یکدهه پیش از این تدوین گردیده و هنوز اهمیت خود را حفظ کرده‘ متاسفانه در بسیاری از کشورها مورد توجه قرارنگرفته است. برای دستیابی به اهداف استراتژی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی طبقه بندی مناطق از جهت حفاظت و مدیریت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. موانع اصلی دستیابی به حفاظت مطلوب ‘ نابرابری رشد مناطق حفاظت شده در برابر گسترش تخریب طبیعت‘ نارسائیهای عمده مدیریت در مناطق حفاظت شده لزوم حفاظت مطابق با رهنمودهای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و انطباق مناطق حفاظت شده درایران با سیستم طبقه بندی اتحادیه از مواردی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها