کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 31
26. تعیین میزان دی‌اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه‌برداری غیر فعال و مقایسه با روش‌های دستگاهی

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

سعیده تشرفی؛ علیرضا دهاقین؛ حسن کاظمی؛ حسین تقدیسیان؛ ترانه جعفری بهبهانی


27. سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

هما کشاورزی شیرازی؛ فرح سادات هالک؛ محسن میرمحمدی


28. تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی


29. بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

مهند س علیر ضا پرداختی؛ دکترعباس اسماعیلی ساری؛ مهند س الها م ا سلامی


30. ارزیابی میزان تراکم الیاف آزبست در هوای حوزه تنفسی کارگران و در فضای یک محیط صنعتی

دوره 18، شماره 18، زمستان 1376

مهندس شهره خرد پیر؛ دکتر فتح الله مضطرزاده؛ دکتر منصور غیاث الدین