نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری

نویسندگان

1 مهندسی محیط زیست دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

3 - استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد عمران- محیط زیست دانشکدة محیط‌زیست دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر روش‌های متداول محاسبة انتشار از مخازن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به‌دنبال ‌آن با استفاده از نرم‌افزار Tank- 4 نسبت به محاسبة مواد نفتی از انبارهای شمال‌غرب تهران اقدام شد. کلیه مشخصه‌های تأثیرگذار بر تبخیر مواد نفتی همراه با شرایط مخازن انبارهای شمال‌غرب وارد نرم‌افزار شد. از نظر اقتصادی میزان تلفات پیش‌گفته با قیمت‌های داخلی و بین‌المللی به ترتیب برای نفت گاز، بنزین و نفت سفید معادل، 7/1، 45 و 4/0 میلیون ریال و 43، 174 و 10 میلیون ریال است. با اقدامات ساده بهینه‌سازی نظیر تغییر رنگ، شرایط داخلی پوسته و نوع درزگیرهای اولیه و ثانویه میزان تبخیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید از 44 تن در سال به 4/16 تن در سال کاهش خواهد یافت. بنابراین سرجمع تلفات معادل 47 و 227 میلیون ریال بر اساس قیمت‌های داخلی و جهانی خواهد بود که پس از انجام اقدامات بهینه‌سازی به ترتیب به 14 و 84 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با استفاده از نتایج به‌دست آمده از انبار شمال‌غرب تهران به صورت تقریبی میزان تلفات سالانه ازکلیه مخازن کشور برای سه ماده سابق‌‌الذکر بر اساس قیمت جهانی 9100 میلیون ریال به‌دست آمده است که این مقدار پس از انجام اقدامات بهینه‌سازی به 3500 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با توجه به این‌که میزان تلفات مواد نفتی در گنبدهای نمکی کمتر از مخازن انسان‌ساخت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مکان‌هایی از کشور که وجود گنبدهای نمکی محرز است از آنها برای ذخیره‌سازی استفاده شود. با توجه به خروجی نرم‌افزار و یافته‌های این تحقیق سعی می‌شود که در مخازن با سقف ثابت از سقف مخروطی استفاده شود و در مخازن با سقف شناور علاوه بر درزگیر اولیه از درزگیر ثانویه نیز استفاده شود و سطح داخلی مخازن دارای خوردگی کم باشد و در کلیه مخازن از رنگ سفید برای پوسته و سقف به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها