سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

MTBE(1) یکی از ترکیبات آلی فرار در هوای تنفسی است. اتلاف بنزین درجایگاه‌های سوخت رسانی و تردد خودروها در سطح شهر از جمله منابع ورود MTBE به هوای شهر است. مطالعات انجام شده در تهران نشان می‌دهد که روزانه حدود 52000 لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت رسانی سطح شهر (به طور متوسط 415 لیتر ازهر یک از جایگاه‌ها) تلف می‌شود . این مقدار اتلاف بنزین در هر روز قادر است هوای محیط اطراف جایگاه ها را آلوده کند. در این تحقیق MTBE در هوای محوطه و اطراف دو جایگاه
سوخت رسانی و همچنین در 20 نقطه سطح شهر در دو فصل سرد و گرم سال مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت MTBE در جایگاه خاوران در ماه‌های خرداد و تیر (ppm 7/10-3/3) از آذر ماه(ppm 4/6 –3/4) بالاتر است علاوه بر آن غلظتMTBE در اطراف جایگاه خیابان بهشتی در همان ماه‌های خرداد وتیر ppm 5/5-2/2 بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شعاع تاثیر آلودگی جایگاه‌های سوخت رسانی در هوای محیط اطراف آن حدود 30 متر از مرکز جایگاه است. نتایج سنجش در سطح شهر نشان داد که در تابستان، میزان متوسط MTBE ، حدود ppm 2/1 – 1% است. در 63 درصد نمونه‌های برداشتی از سطح شهر نیز غلظت بیشتر از مقادیر پیشنهادی برای هوای تنفسی است. علاوه بر آن تفاوتی بین نتایج سنجش MTBE در دو فصل گرم وسرد سال وجود ندارد. به این معنی که در طول سال غلظت MTBE در سطح شهر و اطراف جایگاه‌ها یکسان است.

کلیدواژه‌ها