کلیدواژه‌ها = همدان
ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

دوره 45، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 625-643

10.22059/jes.2020.288646.1007919

احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی


ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 529-541

10.22059/jes.2017.218290.1007330

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


تخمین نیترات آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و اثر تفکیک داده‌ها بر دقت پیش‌بینی

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 129-140

حمید زارع ‌ابیانه؛ مریم بیات ‌ورکشی؛ سمیرا اخوان؛ محمد محمدی