ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

اگرچه ساده‌ترین برداشت از مفهوم منظر شهری را می‌توان مقیاسی فراتر از تک بناها قلمداد نمود، اما نباید آن ‌را صرفاً در طراحی کالبدی (و بصری) خلاصه کرد. در پژوهش حاضر نیز تلاش شده است کیفیت منظر یک فضای عمومی بر مبنای عوامل تشکیل دهنده آن مورد سنجش قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از طریق پیمایش میدانی در یک نمونه موردی (میدان امام شهر همدان) صورت پذیرفته است. در گام نخست، معیارهای ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده است و با استفاده از پرسشنامه، نظرات مردم برداشت شده است. تعداد پرسشنامه‌ها 200 عدد در نظر گرفته شده است که بیش از 6 برابر تعداد متغیرها است. در ادامه داده‌های پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد شده است که بر اساس تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها در 9 عامل «منظر رفتاری»، «منظر الحاقی»، «فرم فضا»، «تسهیلات عابر پیاده»، «منظر شبانه»، «منظر طبیعی»، «ارزش محیط»، «بهداشت محیط» و «منظر معنایی» دسته‌بندی شده‌اند. پس از آن با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی مشخص گردید 4 عامل «منظر رفتاری»، «تسهیلات عابر پیاده»، «منظر شبانه» و «بهداشت محیط» به ترتیب بیشترین تاثیر را بر کیفیت منظر میدان امام داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات