دوره و شماره: دوره 35، شماره 49، خرداد 1388 (49 محیط شناسی)