دوره و شماره: دوره 35، شماره 49، بهار 1388 (49 محیط شناسی)