مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری

نویسندگان

چکیده

بیوتوپ‌ها زیستگاههای مهمی برای گیاهان و جانوران گوناگون در یک شهر هستند. امروزه شناخت بیوتوپ‌ها، آگاهی از شرایط اکولوژیکی و پراکندگی آنها در شهرها، بررسی و شناخت گیاهان و جانوران ساکن در آنها برای حفظ محیط زندگی این موجودات لازم و ضروری است. این تحقیق در شهر بابل، از شهرهای مرکزی استان مازندران انجام شده است. مساحت این شهر حدود 180 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 2- متر است. پس از بررسی فلوریستیکی در برخی بیوتوپ‌های شهر بابل 163 گونه گیاهی در 37 تیره و 119 جنس شناسایی شد. تیره‌های گندمیان (Poaceae) با 32 گونه، کاسنی (Asteraceae) با 21 گونه، شب بو (Brassicaceae) با 12 گونه، پروانه آسا (Papilionaceae) با 11 گونه و نعناع (Lamiaceae) با 9 گونه به ترتیب غنی‌ترین تیره‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند. بیشترین اشکال زیستی مشاهده شده در منطقه شامل تروفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها هستند که میزان تروفیت‌ها و همی کریپتوفیتها با افزایش آثار آنتروپوژنی به ترتیب رابطة مستقیم و معکوس دارد. درصد غالب گونه‌های گیاهی متعلق به چندین منطقه جغرافیایی است. بیوتوپ‌های نیمه طبیعی دارای بیشترین تنوع گونه‌‌ای و بیوتوپ‌هایی با مدیریت بسیار شدید و مداوم دارای کمترین تعداد گونه‌ها هستند. از نظر همروبی غالب بیوتوپ‌های مورد مطالعه در شهر بابل از نوع بیوتوپ‌هایی با اثرات آنتروپوژنی شدید و بسیار شدید انسانی هستند. بعلاوه بیوتوپ‌هائی با آثار کم و متوسط انسانی دارای تنوع گونه ای بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها