ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین‌گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست

نویسندگان

چکیده

در بخش تولید برق، محدودیت منابع سرمایه‌گذاری و محیط‌زیست از جمله مسائل مهمی‌اند که این فرایند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. حداقل کردن هزینه و آثار مخرب محیط‌زیست همواره مورد توجه متخصصان بوده و خواهد بود. جدی بودن مسئلة حفاظت از محیط‌زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته موجب شده که فرایند تولید برق توسط نیروگاههای زمین‌گرمائی مورد تأکید قرار گیرد. بدیهی است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور ما مسائل زیست‌محیطی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. حال سؤال اساسی این‌است‌که آیا امکان جایگزینی نیروگاههای فسیلی به وسیلة نیروگاههای زمین‌گرمایی وجود دارد، یا حداقل در آینده وجود خواهد داشت؟ این مقاله سعی دارد با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید برق توسط نیروگاههای زمین‌گرمایی در کشور و با توجه به وضعیت هزینه‌های تولید برق، با درنظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی به بررسی اقتصادی موضوع مزبور بپردازد. در این بررسی ابتدا هزینة تمام شده تولید برق به ازای هر کیلو وات ساعت در هر یک از نیروگاههای تولید برق محاسبه شده، سپس با توجه به انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای از نیروگاههای فسیلی و منظورکردن هزینه‌های خارجی تحمیل شده، ارزیابی لازم صورت گرفته است. در نهایت مشخص شده است‌که، تولید برق توسط نیروگاههای زمین‌گرمایی در مقایسه با نیروگاههای فسیلی در سناریوهای 1 و 2 از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، این امر در سناریوی 3 قابل تأمل است و در سناریوهای 4 و 5 مقرون به صرفه اقتصادی است. در آخر به‌نظر می‌رسد، با توجه به افزایش تقاضای برق و محدودیت منابع فسیلی و بالا بودن میزان آلودگی حاصل از این منابع، استفاده از انرژی حاصل از نیروگاههای فسیلی بر اساس سناریوهای 1 و 2. نیز، در آینده‌ای نه چندان دور، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها