مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش‌های مرتبة بالای MPDATA و روش تفاضل محدود فشرده (CFDM) به معادله فرارفت یک و دوبعدی برای کاربرد در مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا، استفاده می‌کنند. روش‌های MPDATA، پخش ایجادشده توسط روش پادبادسو را با اضافه‌کردن جملة ضد پخش خنثی می‌کنند که به این طریق دقت روش بالا می‌رود، در صورتی‌که در روش‌های فشرده خود روش ذاتاً به‌دلیل لحاظ‌کردن رابطة ضمنی بین مشتق تابع و خود تابع از دقت بالایی برخوردار است. در این تحقیق شبیه‌سازی معادلة فرارفت در حالت یک‌بعدی در شبکه‌های 11، 21، 41، 81، 161، 321 و 641 نقطه‌ای و در حالت دوبعدی در شبکه‌های 11*11، 21*21، 41*41، 81*81، 161*161 و 321*321 برای روش MPDATA و در شبکه‌های 11*11، 21*21، 41*41 و 81*81 برای روش فشرده انجام شده‌است. با انجام این شبیه‌سازی دو نکتة اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. اول این‌که دقت این دو روش در شبیه‌سازی معادله فرارفت ارزیابی شده ‌است. به‌طوری‌که در حالت یک‌بعدی دقت شبکة 641 نقطه‌ای روش MPDATA با دقت شبکه161 نقطه‌ای روش فشرده برای هر دو خطای مطلق نسبی و خطای RMS نسبی تقریباً برابر است. در حالت دو بعدی خطای شبکه 321*321 روش MPDATA معادل خطای شبکه 41*41 روش فشرده است. این موضوع دقت بیشتر روش فشرده را نشان می‌دهد. نکتة دوم در این شبیه‌سازی، زمان محاسبات است. زمان محاسبات روش فشرده بمراتب بیشتر از روش MPDATA به‌دست آمده ‌است، به‌طوری‌که در حالت یک‌بعدی این زمان به‌طور میانگین (در شبکه‌های مختلف) برای روش فشرده 333 برابر روش MPDATA است و در حالت دوبعدی این عدد به مقدار 306 برابر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها