دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-203 
5. تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

صفحه 55-66

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


6. کاربرد مدل TOPSIS در مکان‌گزینی واحدهای بازیافت کاغذ در محیط GIS (مطالعة موردی: استان فارس)

صفحه 67-88

عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ عبدالوهاب غلامی؛ فرشید کاظمی


9. بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

صفحه 125-136

منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو


11. مطالعة آزمایشگاهی اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنیک در محیط آبی

صفحه 149-156

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ داوود حق شناس