دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-203 
تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

صفحه 55-66

10.22059/jes.2014.36462

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

صفحه 125-136

10.22059/jes.2014.36466

منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو


مطالعة آزمایشگاهی اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنیک در محیط آبی

صفحه 149-156

10.22059/jes.2014.36468

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ داوود حق شناس