ارزیابی ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت بندرعباس به روش EFMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

2 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

بخش واکنش واحد هیدروکراکر در واحدهای پالایشگاهی دارای بالاترین فشار عملیاتی است لذا، بهره‌برداری در این فشار بسیار حساس است و ریسک نشتی را بالا می‌برد. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت بندرعباس است. برای شناسایی جنبه‌های زیست‌محیطی و ایمنی و بهداشتی از روش EFMEA استفاده شده است. دو فرم داخل و خارج از کشور با هم تلفیق شده‌اند و فرم واحد هیدروکراکر طراحی شده است. جنبه‌ها در زمان عادی و تعمیرات اساسی از فعالیت‌های واحد شناسایی و ارزیابی می‌شوند. بدین منظور 24 فعالیت در زمان عادی و 6 فعالیت در زمان تعمیرات اساسی بررسی شده است. شناسایی و رتبه‌بندی جنبه‌ها بر اساس تجربیات قبلی از حوادث به وقوع پیوسته و مشاهدات عینی صورت پذیرفته است. 291 جنبه در سه مرحله از چرخۀ حیات تولید، مصرف و دفع ضایعات شناسایی و ارزیابی شده‌اند که از این تعداد 119 جنبه با عدد اولویت ریسک بالاتر از درجۀ مخاطره‌پذیری بوده‌اند. درجۀ مخاطره‌پذیری برابر با عدد 113 و به روش توزیع فراوانی محاسبه شده است لذا، جنبه‌هایی که RPN بالاتر از درجۀ مخاطره‌پذیری داشته‌اند اولویت‌بندی و به‌منزلۀ فعالیت‌های بحرانی در نظر گرفته شده‌اند. سپس، 10 درصد از RPN‌های اولویت‌بندی‌شده به سه دستۀ ریسک‌های خیلی بالا، بالا و متوسط تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل شدند و برای آن‌ها اقدامات اصلاحی تعریف شد. نتایج نشان داد، بالاترین جنبه را ریسک زیست‌محیطی در زمان تعمیرات اساسی با RPN343 و مربوط به مصرف به خود اختصاص داده است. بیشترین ریسک‌های واحد مربوط به ریسک ایمنی و بهداشتی با تعداد 68 مورد نسبت به ریسک زیست‌محیطی برابر با 54 مورد است لذا، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد واحد هیدروکراکر از سیستم کنترل ایمنی، بهداشتی و محیط‌زیستی نسبتاً بالایی برخوردار است، اما به علت عملکرد این واحد در فشار و دمای بالا انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی قوی‌تر برای ارتقای ایمنی امری ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات