دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-132 ((66)) 
7. ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

صفحه 73-82

افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت