دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-132 ((66)) 
ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

صفحه 73-82

10.22059/jes.2013.35415

افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت