اندازه گیری مقایسه عناصر سنگین ( کادمیم ، نیکل ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus در ناحیه بوشهر .

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق غلظت عناصر سنگین کادمیم ، نیکل ، سرب و روی در چهار گونه از آبزیان تجاری شامل میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)، حلوای سفید ( Pampus argenteus)،ماهی شیرخلیج فارس اندازه گیری شد. تمام نمونه های مورد مطالعه از ناحیه ساحلی بوشهر جمع آوری گردید . هضم نمونه ها با استفاده از اسید نیتریک غلیظ انجام و نمونه ها با دستگاه جذب اتمی A.A.S مورد آنالیز قرار گرفتند . غلظت کادمیم در نمونه ها 45/4-4/0 ، نیکل 1/157/-3/1 ، سرب 25/37-9/1 و روی 25/180-39 میکروگرم بر گرم وزن خشک تعیین گردید . اختلاف معنی دار بین میانگین غلظت عناصر کادمیم ، نیکل و روی در میگو با سایر نمونه ها مورد مطالعه مشاهده شد.