دوره و شماره: دوره 10، شماره 10، بهار 1359 
7. تجمع نیترات در گیاهان وسمیت آن برای جانوران

دکتر غلامحسین حق نیا؛ دکتر عوض کوچکی؛ م.رایت وک . دیویس