پراکندگی گونه های گیاهی در جوامع مختلف مرتعی شمال سنندج (حوزه آبخیز قشلاق)

نویسنده

چکیده

1- مقدمه و مشخصات کلی منطقه:
حوزه آبخیزند قشلاق بمساحت تقریبی 1050 کیلومتر مربع در دامنه های شرقی رشته کوههای اصلی زاگرس واقع شده است . این آبخیز از 12 کیلومتری شهر سنندج شروع و بطرف شمال کشیده می شود.