ذخیره ماده سلنیوم (Selenium) در گونه ها ی مختلف گون

نویسندگان

چکیده

عده ای از گونه های آستراگالوس بعنوان ذخیره کننده سلنیوم شناخته شده اند و برای تغذیه دام سمی می باشند.
در مطالعه ای که برای تحقیق در این مورد انجام گرفته گیاهان را در گلدانهائی که در خاک آنها 18 ppm سلنیوم وارد نموده اند سبز کرده و پس از رشد کافی آنها راقطع وخشک نموده و میزان سلنیوم آنها توسط روشهای AOAC تجزیه و مشخص گردیده است. از حداکثر مقدار سلنیوم ppm213 در گونه Astragalus tephrosoides تاکمترین میزان‘ اندازه گیری گردید و معلوم گردید که مقدار ppm5 سلنیوم و یا ذخیره بیشتر آن در گیاه می تواند برای چرا وتغذیه دام سمی باشد.
با توجه به گونه های ذخیره کننده سلنیوم می توان خاکها ی سلنیوم دار را تشخیص داد و سپس به ماده اورانیوم پی برد.