استفاده از مالچ در استقرار گیاهان چوبی تیره اسفنجیان

نویسندگان

چکیده

مناطق وسیعی از کشورمان جزو مناطق خشک ونیمه خشک است. با گذشت زمان دگرگونیهای زیاد در وضع منظومه های بوم شناختی و جامعه های گیاهی وجانوری مناطق مزبور صورت گرفته است. در چند سال اخیر اقدامات اجرائی بطور پراکنده از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور وتحقیقاتی از طرف دانشگاههاو مؤسسه های تحقیقاتی کشور در جهت احیاء و اصلاح مراتع مناطق خشک و نیمه خشک انجام گرفته است.
یکی از اقدامات اجرائی سازمان مزبور مربوط به بوته کاری در مناطق خشک و نیمه خشک بوده است که درچند سال اخیر در سطح نسبتا وسیعی اقدام به کشت بوته آتریپلکسی (اسفناج دشتی ) نموده است. البته تجزیه و تحلیل نکات مثبت و منفی آن نیاز به بررسیهائی در زمینه های فنی‘ اقتصادی و علمی دارد. ترجمه مقاله ایکه از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد جزو دهها مقاله ارائه داده شده از طرف پژوهشگران واستادان کشورهای مختلف در سمپوزیومی که زیر عنوان بیولوژی و بهره برداری گیاهان بوته ای مناطق طبیعی (غیرزراعتی) در دانشگاه ایالتی یوتا(لوگان) آمریکا تشکیل شده می باشد . این مقاله ها درسال 1972 چاپ ومنتشرشده است.