دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1353 
16. بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی شدت نور خورشید و شفافیت هوا در تهران

دکتر احمد زندنیا پور؛ مهندس واروژان سیرونیان؛ مهندس علیرضا مشرف رضوی