رابطه نظام های اقتصادی و بوم شناختی برای استفاده در طرح های منطقه ای

نویسندگان

چکیده

از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون‘ از جدول های داده ای – ستاده ای به عنوان وسیله کار در طرح های توسعه منطقه ای استفاده فراوان شده است.
در این جداول روابطی که بین منابع صنایع مختلف وجود دارد بصورت ضرایبی نشان داده شده اند و بر پایه این ضرایب است که برنامه های آتی توسعه و پیش بینی می گردد و تنگناهای اقتصادی مشخص می شود. برنامه های توسعه منطقه ای دیر زمانی است که نارسائیهایی را باعث شده ومحیط زیست انسانی را بنحوی غیر قابل انکار مورد تعارض قرار داده است و از آنجاست که جنبش حفظ و حمایت محیط زیست بعنوان یک مسئله حاد امروزه در مقابل ما قرار گرفته است. امروزه روشن شده است. که تنها متغییرهای اقتصادی صرف نمی تواند جوابگوی مسئله توسعه باشد و بدینجهت در این مقاله سعی شده است که جدولهای داده ای و ستاده ای بنحوی توسعه داده شوند که متغییرهای اکولوژیک را نیز در برگیرند و توسعه اقتصادی همگام باحمایت از محیط زیست انسانی صورت پذیرد.