بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی شدت نور خورشید و شفافیت هوا در تهران

نویسندگان

چکیده

آلودگی هوا بر روی شدت نور مرئی خورشید و شفافیت هوا تأثیر می گذارد شدت نور خورشید در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ودیدافقی که میزایی جهت شفافیت هوا می باشد در سازمان هواشناسی کشور اندازه گیری های یکساله شدت نور خورشید و شفافیت هوا‘ تأثیر آلودگی هوا بر روی این دو فاکتور بررسی شده است.
علاوه بر آن با استفاده از تئوریهای موجود شدت نور خورشید درتهران محاسبه گردید. و نتیجه آن با نتایج اندازه گیری شده مقایسه گردیده است.