آلودگی هوا در ارتباط با منابع انرژی و توسعه صنعتی

نویسنده

چکیده

از نقطه نظر علمی هر شرایطی که سبب بروز تغییراتی در ترکیب طبیعی هوا و یا خواص فیزیکی و یا شیمیایی آن گردد‘ بطوریکه این تغییرات قابل تشخیص و اندازه گیری باشد. بعنوان عاملی در ایجاد و یا دگرگونی در آلودگی هوا تلقی می شود ولی آنچه معمول است اینست که فقط عناصر و ترکیباتی در هوا بعنوان آلوده کننده بحساب آورده می شوند که اولا با غلظت قابل توجهی درهوا وجود داشته و ثانیا مسبب ایجاد اثرات سوء مشخصی بر روی انسان –حیوانات- نباتات و یا اشیاء باشند.
آلوده کننده ها ی هوا میتوانند شامل هر نوع ماده ای اعم از طبیعی و یا ممنوع دست بشر باشند – این مواد ممکن است بصورت گازها‘ ذرات مواد جامد- ذرات بسیار ریز مایعات یا مخلوطی از آنها باشد.