رابطه طغیانها و سطح حوزه های آبریز رودخانه های دز‘ کرخه وکارون

نویسنده

چکیده

برای مشخص کردن چگونگی همبستگی طغیانهای حوزه های آبریز رودخانه های دز- کارون و کرخه و سطح این حوزه ها میانگین 15 سال آمار مشترک طغیانهای حداکثر سالیانه 33 حوزه آبریز که مربوط به سالهای آبی 36-35 تا 50-49 ‘ بود. مورد بررسی واقع شدند‘ در حوزه هائی که در این مدت‘ یک یا دوسال کمبود آمار داشته اند‘ طغیانهای مربوط با آن سال یا سالها بوسیله همبستگی موجود بین داده های آنها و حوزه های آبریز مجاور برآورد گردیدند.
بررسی همبستگی لگاریتمی بین میانگین طغیانها و سطح حوزه آبریز نشان داد که همبستگی آنها در سطح حوزه های آبریز نشان داد که همبستگی آنها در سطح 1% معنی دار بوده و ضریب بین آنها برابر9% می باشد‘ معهذا بر آورد طغیانها با استفاده از این رابطه بنظر قانع کننده نمی باشد‘ بدین جهت سعی گردید‘ از روابط دیگری برای اینکار استفاده شود. با کاربرد روابطی مانند Rodier,coutagne و francou این طغیانها طبقه بندی گردیدند.ضریب رابطه coutagne در حوزه های آبریز مطالعه شده بین 12-5/0 و ضریب k در رابطه Rodier و francou بین صفر تا 3 متفاوت است‘ بدین جهت با توجه به ضرایب بدست آمده می توان طغیانهای حوزه های آبریز مختلف را که دارای ضریب یکسان هستند‘ در یک طبقه قرار داد و یک نمودار مشخص برای آنها رسم کرد. مسلما تغییر ضرائب نمودار های رسم شده که بر مبنای روابط بکار برده شده در این منطقه بدست آمده اند‘ مربوط به خصوصیات ظاهری و فیزیکی حوزه های آبریز می باشد که اگر مورد مطالعه قرار گیرند ارتباط آنها با این ضرایب بهتر روشن می شود.